Hopfenhof online Pedigrees

Pedigree of:
Gonzo vom Zinnberg
(M) , DDR/DW 79-1075, Braun
Walddoktors Zwack
DDR/DW 75-0007
Syrena von der Syra