Hopfenhof online Pedigrees

Pedigree of:
Rella vom Rühl
(F) 08 Mar 1991, VDH/DW 91-106, BrSchimmel HD 0-1
Saulus vom Stryck
Jessika vom Hohen Thann