Hopfenhof online Pedigrees

Reverse pedigree of:
\ Yoki vom Hopfenhof im Goldenen Grund
(F) 19 Mar 2012, VDH/DW 12-170, Braun